پر طرفدار ترین سیستم عامل لینوکس است.
حجم کم محیط زیباوگرافیکی لینوکس همه وهمه در ابونتو!

Ubuntu 10.04.1 x86/x64 for Desktop / Server / NetBook - Final


Ubuntu 10.04.1 x86/x64 for Desktop / Server / NetBook - Final
نیازی به طوضیح ندارد!برای دانلود کلیک کنید...Ubuntu 10.04.1 x86/x64 for Desktop / Server / NetBook - Final